Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z Funduszu Socjalnego – co warto wiedzieć?

Comment

O rynku pracy

Pracodawcy zobligowani przepisami prawa tworzą w firmach Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego przyznawane są pracownikom różnego typu świadczenia pieniężne i niepieniężne. Niektóre świadczenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, inne są z niego zwolnione. Na jakich zasadach odbywa się rozliczenie?

Kwota wolna a ZFŚS

W prawie podatkowym nie obowiązuje jednolita kwota wolna od podatku za świadczenia z funduszu socjalnego. Wiele zależy bowiem od tego, kto dokładnie jest beneficjentem oraz w jakiej kwocie otrzymuje świadczenie. Co istotne, dotyczy to zarówno wartości pieniężnych, jak i rzeczowych. Obecnie podstawowa kwota wolna od podatku wynosi 2000 zł w skali roku. Oznacza to, że po przekroczeniu tej stawki pracownik będzie musiał zapłacić podatek dochodowy w wysokości 12% podstawy wymiaru. Warto mieć na uwadze, że podana suma dotyczy całego roku podatkowego, a nie jednorazowej wypłaty. Jeśli więc pracownik w styczniu i w lutym otrzyma po 1000 zł, to nie zapłaci podatku dochodowego. Gdyby jednak pracodawca przyznał mu kolejne świadczenie w marcu, to będzie ono podległo opodatkowaniu.

ZFŚS a kwota wolna – wyjątki

Pracowników będących na emeryturze, lecz nadal otrzymujących świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązuje inny limit. Dla nich kwota wolna od podatku wynosi aż 3000 zł. Ponadto od nadwyżki zapłacą oni podatek w wysokości 10%, a nie 12% podstawy wymiaru. Z kwoty wolnej nie można natomiast skorzystać w przypadku, gdy świadczenie wypłacane jest w formie bonu lub talonu. Wtedy też podatek należy odprowadzić od pełnej jego wartości. Jednocześnie w przypadku wypłaty świadczenia o potocznej nazwie „wczasy pod gruszą” obowiązuje limit 1000 zł dla pracowników oraz 3000 zł dla emerytów.

Zwolnienie z podatku – kiedy przysługuje?

W niektórych przypadkach pracownik otrzymujący świadczenie z ZFŚS nie musi w ogóle odprowadzać podatku dochodowego. Dotyczy to:

  • zapomóg wypłacanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych,
  • świadczeń związanych z pobytem dzieci pracowników w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach,
  • dopłat do wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży do lat 18.

Więcej na temat opodatkowania świadczeń wypłacanych z ZFŚS można dowiedzieć się w serwisie Poradnik Przedsiębiorcy.

Wyższa kwota wolna – przepisy przejściowe

Warto zauważyć, że zmiana kwoty wolnej od podatku w przypadku świadczeń wypłacanych z ZFŚS ma charakter czasowy. Została ona bowiem wprowadzona na podstawie art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Wyższa kwota obowiązuje w 2023 roku, jednak w 2024 roku prawdopodobnie powróci niższy limit podstawowy, który wynosi 1000 zł na pracowników i 2280 zł dla emerytów. Rozwiązania w tym zakresie nie są jednak do końca znane, obecnie natomiast obowiązują podwyższone limity dla obu grup.

Dodaj komentarz