Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Comment

O rynku pracy

Prawo do odprawy w formie pieniężnej jest regulowane ustawą z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwana dalej ustawą o zwolnieniach grupowych. Kiedy się należy i komu przysługuje?

Zwolnienia grupowe

www.foter.com

www.foter.com

W myśl przepisów, odprawa przysługuje pracownikom, z którymi rozwiązano umowę o pracę przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron z przyczyn od nich niezależnych. O zwolnieniach grupowych mówimy wtedy, gdy pracodawca zatrudniający minimum 20 osób zwalnia w ciągu 30 dni określoną liczbę osób. Liczba ta uzależniona jest od wielkości zatrudnienia. W przypadku przedsiębiorstwa zatrudniającego mniej niż 100 osób ze zwolnieniem grupowym mamy do czynienia w przypadku rozwiązania umowę z 10 pracownikami. W przypadku firmy zatrudniającej od 100 do 300 osób liczba ta stanowi 10% załogi, natomiast w firmie zatrudniającej powyżej 300 osób, zwolnienie co najmniej 30 z nich stanowić będzie zwolnienia grupowe.

Zwolnienia indywidualne

www.foter.com

www.foter.com

Jeżeli wyłączna przyczyna zwolnienia leży po stronie pracodawcy, jak np. niekorzystna sytuacja finansowa, likwidacja stanowiska, ogłoszenie upadłości, ogłoszenie likwidacji przedsiębiorstwa, to odprawa przysługuje  również pracownikom zwalnianym indywidualnie.

Wysokość odprawy

www.foter.com

www.foter.com

Wysokość odprawy uzależniona jest od stażu pracy w danym zakładzie. W przypadku osób pracujących u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, pracownikowi należy się odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Przy stażu od 2 do 8 lat wysokość odprawy wynosi dwumiesięczne wynagrodzenie, natomiast przy stażu powyżej 8 lat odprawę stanowi trzymiesięczne wynagrodzenie. Podczas swojej kariery zawodowej pracownik może otrzymać odprawę wielokrotnie.

Komu nie przysługuje odprawa

www.foter.com

www.foter.com

Z odprawy pieniężnej wyłączeni są pracownicy tymczasowi, mianowani, a także zatrudnieni na umowę o dzieło oraz umowę zlecenie. Ponadto odprawa nie przysługuje tym osobom, które same złożyły wypowiedzenie lub zostały zwolnione dyscyplinarnie lub z przyczyn leżących po ich stronie.

Jeżeli pracownik nie wiedział, że należy mu się odprawa, a pracodawca mu jej nie wypłacił, to ma on prawo wystąpić do sądu pracy, pod warunkiem, że od ustania stosunku pracy nie upłynęło więcej, jak 3 lata.

 

 

Dodaj komentarz