Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Comment

O rynku pracy

Rozwiązać stosunek pracy można na kilka sposobów. Umowę może wypowiedzieć pracodawca lub może ona ustać za porozumieniem stron. Zdarza się również tak, że to pracownik chce zrezygnować z pracy i wypowiedzieć umowę. W jaki sposób ma tego dokonać i jaki jest okres wypowiedzenia?

businesswoman-with-document

Długość okresu wypowiedzenia

Czas trwania okresu wypowiedzenia umowy o prace jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Zasady te zostały ujednolicone dla wszystkich rodzajów umów. W przypadku umowy na zastępstwo, bez względu na to, czy została zawarta na czas określony, czy jest umową bez terminu zakończenia, przed nowelizacją ustawy okres wypowiedzenia wynosił 3 dni. Po zmianach dla umów na zastępstwo zastosowanie mają takie same przepisy, co w przypadku umów na czas określony i nieokreślony. Oznacza to, że okres wypowiedzenia wynosi odpowiednio:

  • 2 tygodnie w przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest krócej niż 6 miesięcy u danego pracodawcy,
  • 1 miesiąc w przypadku gdy pracownik  zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy,
  • 3 miesiące w przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest co najmniej 3 lata u danego pracodawcy.

Należy zaznaczyć, że okres wypowiedzenia dla umów na okres próbny nie zmienił się i wynosi w dalszym ciągu:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

woman-working-on-laptop-with-notebook-and-mobile-phone-on-table

Istotne informacje

Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało wręczone wypowiedzenie i liczone jest jako miesiąc kalendarzowy. Wypowiedzenie na okres 1 lub 2 tygodni zawsze zaczyna swój bieg w niedzielę i kończy się po upływie 7 lub 14 dni kalendarzowych – czyli kończy się w sobotę, bez względu na to, w którym dniu pracownik złożył wypowiedzenie. W przypadku okresu wypowiedzenia trwającego 1 lub 2 tygodnie nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracownika oraz to, czy w trakcie trwania wypowiedzenia wypadają święta państwowe. W przypadku trzydniowego okresu wypowiedzenia nie wlicza się dnia, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy nowelizacyjnej, począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie ustawy. Oznacza to, że staż pracy liczony jest niejako od dnia wejścia ustawy w życie, a pracodawca nie ma obowiązku uwzględniać wcześniejszego okresu zatrudnienia przy stosowaniu nowych przepisów. Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadza maksymalny okres umów na czas określony zawartych z jednym pracodawcą, który łącznie nie może być dłuższy niż 33 miesiące. Po tym czasie umowa na czas określony staje się umową na czas nieokreślony.   woman-sitting-at-table-and-using-laptop-with-tea-cup-in-background

Źródło zdjęć: www.foter.com

Dodaj komentarz